1. پرداخت کارت به کارت


شماره کارت:

6037691595338716

نام بانک:

بانک صادرات

نام صاحب حساب:

سعید صفاری


2. پرداخت اینترنتی


برروی گزینه پرداخت اینترنتی زیر کلیک کنید و به آسانی کارمزد هزینه تبلیغات را پرداخت نمایید.