لیست طرح توجیهی وزارت تعاون در بخش کشاورزی دامپروری به شرح زیر میباشد

 

 

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 50 هکتار

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 100 هکتار

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 200 هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 50 هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 100 هکتار

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار

طرح توجیهی پرورش برهپرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 1000 راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی به ظرفیت 100 راس

طرح توجیهی پرواربندی گاو و گوساله گوشتی به ظرفیت 150 راس

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه ( صیفیجات گلخانه ای ) به ظرفیت 1500 متر مربع

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه ( صیفیجات گلخانه ای ) به ظرفیت 3000 متر مربع

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه ( صیفیجات گلخانه ای ) به ظرفیت 6000 متر مربع

طرح توجیهی کشاورزی تولید کود کمپوست به ظرفیت 21000 تن در سال

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 200 جعبه

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 400 جعبه

طرح توجیهی خیار درختی

طرح توجیهی تولید کنسرو فراورده های غیرگوشتی

طرح توجیهی موز گلخانه ای

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفهای ( به مساحت  200هکتار )

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفهای ( به مساحت  300هکتار )

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفهای ( به مساحت  400هکتار )

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه ( به مساحت 100 هکتار )

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه ( به مساحت 200 هکتار )

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه ( به مساحت 400 هکتار )

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل  1000کندو

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل  1250کندو

طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار

طرح توجیهی پرواربـندی گوساله با ظرفیت صد و پنجاه راس در سال

طرح توجیهی پرواربـندی گوساله با ظرفیت دویست راس در سال

طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه‌ ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال

طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال

طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 100 تن در سال

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 600 جعبه در یک دوره

طرح توجیهی پرورش گـاو شیری با ظرفیت بیست راس

طرح توجیهی پرورش گـاو شیری با ظرفیت 50 راس 


طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال

طرح توجیهی پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو 

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 850 کندو

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 700 کندو